YTÜ MENTORLUK KULÜBÜ AYDINLATMA METNİ

Bu metnin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Mentorluk Kulübü tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel verileri işlenen mezun, öğrenci, öğretim üyelerine söz konusu veri işleme ile ilgili esasların açıklanmasıdır. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla YTÜ Beşiktaş Kampüsü 34349 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir:

YTÜ Mentorluk Kulübü Hangi Kişisel Verileriniz İşlenir?

İsim, Soy isim, E-Posta, Mezuniyet yılı, Öğrenim durumu, Mezun Olduğu Enstitü - Fakülte- Bölüm, Doğum tarihi, Adres, Firma/İş ünvanı, Sektör, İş Fonksiyonu, Konum, Telefon, Web sitesi

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemle Toplanır?

Kişisel verileriniz http://www.ytumentorluk.com/ sitesi üzerinden yapılan kayıt sırasında oluşturulan çevrimiçi form veya fiziki mezun bilgi formu ile toplanır.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Toplanır, İşlenir ve Aktarılır?

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; Kimlik tespiti süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,mentorluk hizmeti, eğitim, kültür, sosyal aktivite vb. alanlarda öğrencilerin gelişimine katkıda bulunulması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmesi, platforma üye olan öğrenci, mezun ve öğretim üyelerinin sınıflandırılması ve analizi, Eğitim duyurularının yapılması, Çeşitli eğitim sistemlerini kullanabilmeleri için kayıtlarının yapılması, Sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, Etkinlik, davet ve/veya toplantı organizasyonunun planlanması ve/veya icrası için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçları başta olmak üzere YTÜ Mentorluk Kulübü tarafından ve/veya YTÜ Mentorluk Kulübü'nün nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, YTÜ Mentorluk Kulübü tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla YTÜ Mentorluk Kulübü tarafından işlenecektir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda paydaşlarımız, sponsorlarımız ve iş ortaklarımıza aktarılabilecektir. YTÜ Mentorluk Kulübü tarafından elektronik ortamdan internet sitesi veya e-posta aracılığıyla otomatik yolla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebepler ile İşlenir?

Kişisel verileriniz, YTÜ Mentorluk Kulübü ve YTÜ Mentorluk Kulübü adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Ne Zamana Kadar Saklanacaktır?

Kişisel verileriniz YTÜ Mentorluk Kulübü varlığını sürdürdüğü ve aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği süre boyunca saklanır, varlığını devam ettirmediği zaman halinde silinir, anonimleştirilir yahut yok edilir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir ve Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

Kişisel verilerinize ilişkin KVKK kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı ve sorularınızı, ympmentorluk@gmail.com adresi üzerinden üniversitemize iletebilirsiniz. Talebinize en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.